zadanie nr 2

2. "BUDOWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO WZDŁUŻ CHODNIKÓW POŁOŻONYCH POMIĘDZY ULICAMI TAŃSKIEGO, DRZEWIECKIEGO, BOŻKA I LILIOWEJ W JELCZU-LASKOWICACH"


Opis zadania

Zadanie polega na budowie oświetlenia parkowego (18 sztuk lamp parkowych) zasilanych energią elektryczną przez ziemny przewód elektryczny przyłączony do miejskiej instalacji oświetleniowej.
Etapy realizacji zadania:
1) wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2) wyznaczenie punktów montażu lamp parkowych oraz połączenie ich instalacją elektryczną poprzez wkopanie w grunt ziemnego przewodu elektrycznego.
3) Zamontowanie w gruncie lamp parkowych.
4) Podłączenie lamp parkowych do umieszczonej w gruncie instalacji elektrycznej oraz wykonanie przyłącza nowego obwodu oświetleniowego do istniejącej miejskiej sieci oświetleniowej.
5) Uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu objętego pracami (wyrównanie i zagęszczenie terenów objętych pracami ziemnymi oraz obsianie ich trawą).

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Głównym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu zamieszkania. W drugiej połowie lat 70-tych XX wieku, kiedy w Laskowicach Oławskich powstawały pierwsze bloki wielorodzinne (tzw. punktowce) oświetlenie terenu zamieszkania budowano tylko wzdłuż głównych ulic, natomiast nie wykonano wówczas oświetlenia chodników położonych pomiędzy blokami i oddalonych od dróg osiedlowych. Sytuacja ta spowodowała, że w tej sporej części osiedla Metalowców w porze nocnej panują ciemności, które pozwalają na anonimowość, przez co w tych nieoświetlonych miejscach dochodzi do libacji alkoholowych oraz zakłócania ciszy nocnej i porządku publicznego. Ta sytuacja sprawiła, że w ostatnich latach zaczęło dochodzić do kuriozalnych sytuacji polegających na tym , że na liczne prośby mieszkańców zaczęto usuwać ławeczki parkowe , aby tym sposobem zapewnić sobie ciszę i spokój w miejscu zamieszkania. Dochodziło również do tego, że mieszkańcy byli zaczepiani przez osoby nietrzeźwe wracając wieczorem z pracy, czy z zakupów do domu. Budowa oświetlenia parkowego na tym terenie pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na poprawę warunków ich życia w tej części osiedla Metalowców w Jelczu-Laskowicach (szczególnie mieszkańców pobliskich 12 bloków wielorodzinnych). Przez poprawę widoczności w porze nocnej, w dużej mierze zostanie ograniczona anonimowość przebywających w tych miejscach osób, pozwoli to również lepiej monitorować służbom ten teren zamieszkania. Z realizacji tego zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy uczęszczający tą częścią osiedla do pracy, szkoły, sklepu, czy domu.

Opis lokalizacji

Teren położony pomiędzy ulicami Tańskiego, Drzewieckiego, Bożka i Liliową w Jelczu-Laskowicach. Numery działek: 16/3, 16/5, 16/9, 16/10, 16/13, 16/14, 16/15, 16/17, 16/20, 16/21, 16/27, 16/28.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dokumentacja projektowa10 000 zł
2punkty świetlne 17 szt (w tym koszty zakupu, montażu, budowy sieci energetycznej wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej oraz wykonaniu badań i pomiarów instalacji 119 000 zł