zadanie nr 1

1. Budowa oświetlenia na ulicy Włoskiej oraz wzdłuż garaży położonych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ZGODA” w Jelczu-Laskowicach


Opis zadania

Zadanie polega na budowie oświetlenia (22 drogowych lamp ledowych- takich jak pomiędzy Jelczem-Laskowicami, a Piekarami) zasilanych energią elektryczną przez ziemny przewód elektryczny przyłączony do miejskiej instalacji oświetleniowej.
Etapy realizacji zadania:
1) Wykonywanie projektu budowlanego wraz z odpowiednią dokumentacją w celu uzyskania pozwolenia na budowę .
2) Uzyskanie decyzji- pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacja inwestycji.
3) Przygotowywanie terenu pod inwestycję- wycinka drzew i krzewów zgodnie z decyzją.
4) Wyznaczenie 22 punktów montażu lamp parkowych oraz połączenie ich instalacją elektryczną poprzez wkopanie w grunt ziemnego przewodu elektrycznej (YKY 4x10 mm2)
5) Zamontowanie w gruncie na poboczu drogi lamp.
6) Połączenie lamp drogowych do umieszczonej w gruncie instalacji elektrycznej oraz wykonanie przyłącza nowego obwodu oświetleniowego do istniejącej miejskiej sieci oświetleniowej.
7) Wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej.
8) Uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu objętego pracami (wyrównanie i zagęszczenie terenów objętych pracami ziemnymi.)

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Głównym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jelcz-Laskowic uczęszczających tą drogą do pracy, na działkę, do garażu czy do sklepu – PSB „MRÓWKA”. Ulica Włoska stanowi jedną z najkrótszych dróg do pracy dla mieszkańców osiedla Metalowców zatrudnionych w takich zakładach jak: Autoliv Poland Sp. Z.O.O., ELICA GROUP POLSKA Sp. Z.O.O., STELWELD Sp. Z.O.O., ZPH ‘HERT”, ZOM „CHROMAX”. Biorąc pod uwagę fakt, iż duża część tych przedsiębiorstw pracuje na dwie lub trzy zmiany, sprawia to, że mieszkańcy zatrudnieni w tych zakładach pracy często w porze nocnej pokonują trasę pomiędzy miejscem pracy, a domem. Ze względu na brak oświetlenia na ulicy Włoskiej, kierują się w stronę Oławskiej. Natomiast w godzinach porannych i popołudniowych droga ta jest zdecydowanie częściej uczęszczana przez mieszkańców osiedla Metalowców w Jelczu-Laskowicach. Na potrzebę poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia drogowego w tym miejscu wskazuje również fakt, iż w 2017 roku na tej drodze w porze nocnej, w pobliżu ogródków działkowych doszło do śmiertelnego pobicia mieszkańca Jelcza-Laskowic.
Budowa oświetlenia drogowego w tym terenie jednoznacznie poprawi widoczność w prze nocnej przez co osoby poruszające się tą drogą będą z daleka widoczne, co pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi oraz pozytywnie wpływie na poprawę życia zamieszkałych przy niej osób. Przez poprawę widoczności w porze nocnej, w dużej mierze zostanie ograniczona anonimowość przechodzących w tych miejscach ludzi . Pozwoli to również lepiej monitorować służbom ten teren. Z realizacji tego zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Jelcz-Laskowic uczęszczających tą drogą do pracy, domu, na działkę, do garażu, czy sklepu.

Opis lokalizacji

Pobocze ulicy Włoskiej oraz pobocze drogi położonej pomiędzy garażami, a Rodzinnym Ogrodem Działkowym „ZGODA” w Jelczu-Laskowicach. Numer działek: 1,2,10,22/1,24/18,16/1,16/2

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja projektowa20 000 zł
2Punkty świetlne (22 lampy oświetleniowe)180 000 zł
Łącznie: 200 000 zł