zadanie nr 8

8. Park dla piesków


Lokalizacja

Jelcz-Laskowice, nr działki AR- 34 1/4 i AR-45 27/18. Lokalizacja parku ma się znajdować pomiędzy nową obwodnicą ul. Hirszfelda, wiaduktem na ul. Oławskiej i nasypem kolejowym. Teren ma przylegać do ścieżki rowerowej na łuku nowej obwodnicy.

Skrócony opis

Park dla piesków zlokalizowany pomiędzy obwodnicą ul. Hirszfelda, wiaduktem na ul. Oławskiej i nasypem kolejowym. W parku zamontowane zostaną urządzenia rekreacyjne dla psów, ławeczki, kosze na śmieci oraz oświetlenie.

Opis zadania

W celu wykonania zadania należałoby uporządkować teren i wyrównać w miarę podłoże (przerzedzić drzewka i krzewy oraz zasypać dziury). Proponuje się pozostawienie naturalnego kształtu podłoża, nawiezienie ziemi (ok. 10 cm na całej powierzchni) na gliniaste podłoże, posianie trawy oraz wykorzystanie dotychczasowych warunków naturalnych jeśli chodzi np. o poziom terenu czy duże drzewa.
Kolejnym zadaniem było by ogrodzenie terenu o wymiarach 100 m x 50 m i wykonanie jednego wejścia (ewentualnie dwóch). Następnym zadaniem było by zamontowanie urządzeń rekreacyjnych dla psów, ławeczek, koszy na śmieci oraz montaż oświetlenia (od strony ul. Oławskiej). Ilość urządzeń rekreacyjnych może ulec zmianie i jest uzależniona od posiadanych środków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Jednym z celów tego zadania byłoby zagospodarowanie terenu leżącego dzisiaj w centrum miasta odłogiem. Dziś ono zarasta dziką roślinnością i jest miejscem wyrzucania śmieci. Następnym celem byłoby stworzenie pierwszego parku dla psów w naszej Gminie. Wybieg miałby służyć właścicielom psów jako miejsce zorganizowane do spotkań, rekreacji i integracji. Zachęcało by do spędzania wolnego czasu na powietrzu z pupilami. Kolejnym celem zorganizowania parku jest ograniczenie zanieczyszczenia odchodami psów terenów poza miejscem wyznaczonym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1opracowanie projektu parku6 000 zł
2wyrównanie terenu i wycięcie drzewek i krzewów20 000 zł
3przywiezienie ziemi, wyrównanie jej i posianie trawy15 000 zł
4wykonanie ogrodzenia panelowego 300 m x 130 zł39 000 zł
56 ławeczek x 800 zł z montażem4 800 zł
62 kosze na śmieci x 800 zł z montażem1 600 zł
72 latarnie uliczne x 8000 zł z montażem16 000 zł
82 kosze na odchody dla psów x 1000 zł z montażem2 000 zł
9urządzenia rekreacyjne dla piesków z montażem65 000 zł
Łącznie: 169 400 zł